عکس زیر در آزمایشگاه زیست شناسی پژوهش سرای برقعی ناحیه 3 گرفته شده بدون رنگ آمیزی و بدون ویرایش و مربوط به اپیدرم برگ گیاه ترادسکانسیا یا گیاه برگ بیدی است که یک عدد روزنه به همراه یاخته های نگهبان روزنه در آن قابل مشاهده است. باز بودن روزنه، تفاوت ضخامت دیواره پشتی و شکمی یاخته نگهبان، وجود دانه های سبز رنگ کلروپلاست در یاخته نگهبان و وجود کریستال‌ و ماده رنگی آنتوسیانین در یاخته های اپیدرم در تصویر مشهود است.