از آنجا که پزوهش سرای برقعی به عنوان قطب " گیاهان دارویی" در نظر گرفته شده است، یکی از پروژه های در حال انجام در پروهش سرای برقعی، پروژه تکثیر انبوه گیاه زینتی و دارویی کالانکویه یا اشک تمساح می باشد. تصاویر زیر نمونه های جالبی از پروژش و تکثیر " کالانکویه یا اشک تمساح " می باشد.