آزمایشگاه زیست شناسی پژوهش سرای برقعی
آزمایشگاه فیزیک پژوهش سرای برقعی
آزمایشگاه شیمی پژوهش سرای برقعی
آزمایشگاه فیزیک پژوهش سرای برقعی

یکی از بخش های فعال پژوهش سرای برقعی آزمایشگاه های آن شامل آزمایشگاه فیزیک، شیمی و زیست شناسی است. با توجه به شرایط پیش آمده به دلیل همه گیری کرونا و عدم دسترسی دانش آموزان به آزمایشگاه مدارس، پژوهش سرای برقعی به منظور آشنایی دانش آموزان و با همکاری اساتید گرانقدر اقدام به انجام تعدادی از آزمایش های کتب آزمایشگاه و تهیه فیلم آن ها نموده است که دانش آموزان علاقمند می توانند فیلم ها را از لینک های زیر دریافت نمایند .