انجام تعدادی از آزمایش های کتب آزمایشگاه و تهیه فیلم آن ها

یکی از بخش های فعال پژوهش سرای برقعی آزمایشگاه های آن شامل آزمایشگاه فیزیک، شیمی و زیست شناسی است. با توجه به شرایط پیش آمده به دلیل همه گیری کرونا و عدم دسترسی دانش آموزان به آزمایشگاه مدارس، پژوهش سرای برقعی به منظور آشنایی دانش آموزان و با همکاری اساتید گرانقدر اقدام به انجام تعدادی از آزمایش های کتب آزمایشگاه و تهیه فیلم آن ها نموده است که دانش آموزان علاقمند می توانند فیلم ها را از لینک های زیر دریافت نمایند .