قابل توجه دانش آموزان متوسطه اول و متوسطه دوم به مناسبت روز ملی آزمایشگاه و اهمیت آزمایش در یادگیری علوم تجربی مسابقه ای به شکل زیر برگزار می شود:
دانش آموزان یکی از آزمایشهای کتاب علوم یا کتاب آزمایشگاه یا مرتبط با موضوعات کتاب درسی را در منزل یا مدرسه یا پژوهش سرا انجام دهند و فیلم آن را که تا 5 دقیقه باشد به آی دی @physics_motee در شاد ارسال کنند.
به نفرات برگزیده پس از داوری آثار، لوح تقدیر و جوایزی اهدا خواهد شد. همچنین به مدیر مدرسه برای کسب نمره مستمر و پایانی در دروس علوم، آزمایشگاه و تخصصی معرفی خواهند شد.
مهلت ارسال اثر تا 25 آبان است.

Laboratory Day2