مسابقه ساخت موتور استرلینگ در بخش فیزیک

 به منظور ایجاد انگیزه در دانش آموزان و به پیشنهاد جناب آقای سعاتمندان استاد فیزیک پوهش سرا، مسابقه "ساخت موتور استرلینگ با استفاده از مواد ساده، در دسترس و دور ریز" در پژوهش سرای برقعی برگزار شد. در زیر نمونه های از کارهایی دانش آموزان قابل مشاهده می باشد.