قطب کشوری زیست فناوری با همکاری پژوهش سرای دانش آموزی برقعی اقدام به برگزاری کارگاه های استانی زیست فناوری خواهند نمود.

این کارگاه به صورت مجازی و حضوری به مدت سه روز برگزار خواهد شد. زمان بندی و نحوه اجرا کارگاه ها در پوشتر زیر قابل مشاهده است.

Biotechnology Workshop