تهیه تصاویر ماکروسکوپی و میکروسکوپی از گل گیاه پیچ امین الدوله توسط دانش آموزان عضو انجمن زیست شناسی

تهیه تصاویر ماکروسکوپی و میکروسکوپی از گل گیاه پیچ امین الدوله توسط دانش آموزان عضو انجمن زیست شناسی
(دل هر ذره که بشکافی آفتابیش در میان بینی)

1  2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12