آزمایشگاه زیست شناسی پژوهش سرای برقعی
آزمایشگاه فیزیک پژوهش سرای برقعی
آزمایشگاه شیمی پژوهش سرای برقعی
آزمایشگاه فیزیک پژوهش سرای برقعی

شماره اول ماهنامه دیجیتالی فیزیک پژوهش سرای دانش آموزی برقعی

همکاران گرانقدر و دانش آموزان عزیز می توانند  ماهنامه دیجیتالی فیزیک پژوهش سرای دانش آموزی برقعی- شماره اول بهمن ماه 1399 را از لینک زیر دریافت نمایند.