پایتون مقدماتی
  • دختران: شنبه ها - پسران: یکشنبه ها
  • ساعت 16 تا 17:30
  • 6 جلسه
  • 450 هزار تومان