کارگاه مسابقات جهانی کانگورو
  • شنبه ها
  • دختران ساعت 16 تا 17:20 - پسران 17:40 تا 19
  • 5 جلسه
  • 120 هزار تومان