پژوهش سرای دانش آموزی برقعی به عنوان قطب زیست فناوری استان قم دارای آزمایشگاه زیست فناوری است که مجهز به امکانات مورد نیاز پژوهشگران نوجوان می باشد.