1403/02/17
سلسله نشست های شیمی در آشپزخانه:شکلات

در ادامه سلسله نشست های شیمی در آشپزخانه وبینار این هفته با موضوع شکلات برگزار شد.