شرایط شرکت کنندگان‌:

  • تمام‌دانش آموزان دوره اول ودوم متوسطه می توانندبه صورت انفرادی یا تیم دونفره درسامانه معرفی شده ثبت نام نمایند.
  • عضای تیم بایدازیک منطقه ، یک دوره وجنسیت باشند

شرایط اختصاصی اثر:

  • مقاله علمی ترویجی مطابق باجدول ۱ شیوه نامه تهیه شده باشد.
  • مقالات ارائه شده گردآوری یافته های پژوهشی پیشین که منجربه ایجاد‌چالش وارائه ایده های نو،می شوندباشد.
  • ازمقالات چاپ شده درنشریات معتبر داخلی وخارجی استفاده شده باشد.

مستندات موردنیاز: مستندات ذیل در یک فایل فشرده (ZIP ) باکدملی دانش آموز(سرگروه تیم ) ارسال گردد.

  • مقاله به صورت فایل های word وpdf
  • نمون برگ ۱ تکمیل شده
  • عکس پرسنلی( با کیفیت مناسب اسکن شود.)