شرایط شرکت کنندگان‌:

 • تمام‌دانش آموزان دوره اول ودوم متوسطه می توانندبه صورت انفرادی یا تیم دونفره درسامانه معرفی شده ثبت نام نمایند.
 • اعضای تیم بایدازیک منطقه ،دوره وجنسیت باشند.

شرایط اختصاصی آثار:

 • پژوهش علمی پژوهشی مطابق باجدول ۱ شیوه نامه تهیه شده باشد.
 • موضوع پژوهش درراستای یکی از محورهای زیر باشد:
  • معرفی کامل یک گیاه دارویی بومی -محلی
  • تولیدفرآوری گیاهان دارویی
  • فرهنگ سازی استفاده ازگیاهان دارویی
  • کاربرد گیاه دارویی درصنعت
  • کاربرد گیاه دارویی در محیط زیست
  • کاربرد گیاه دارویی در پیشگیری ودرمان بیماری های انسانی
  • کاربرد گیاه دارویی در پیشگیری ودرمان بیماری های دام وطیور
  • کاربردگیاهان دارویی درصنایع غذایی
  • کاربردگیاهان دارویی درصنایع آرایشی -بهداشتی
  • کاربردگیاهان دارویی درکشاورزی،وکنترل آفات
 • فیلم درقالب mp4وحداکثرزمان ۲ دقیقه وحجم حداکثر۱۵ مگابایت ازمراحل اجراء ،تولیدومعرفی محصول جدیدتوسط دانش آموزتهیه شود.